Általános Szerződési Feltételek

1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ZSOLT-TI Bt.. (továbbiakban: Vállalkozó) valamennyi szolgáltatásának nyújtására - így kiemelten a járműtakarítási szolgáltatására - és azok igénybevételére kötött szerződésének részét képezi, kivéve, ha a felek eseti megállapodással külön nem rendelkeznek. Az eseti megrendelés adásával Megrendelő elismeri, hogy Vállalkozó a jelen ÁSZF-ről – kiemelten azok szokásos gyakorlattól történő eltérésére – tájékoztatta. Megrendelő részéről a megrendelés adásával az ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni.

2. Jelen ÁSZF-et Vállalkozó saját honlapján, interneten keresztül közzé és elérhetővé, illetőleg elektronikus formában letölthetővé tette, továbbá székhelyén is hozzáférhető, ahol az ÁSZF megismerhető.

3. Egyedi, írásba foglalt szerződés hiányában a jelen ÁSZF a jogügyletek lényeges feltételeit tartalmazó írásos ajánlati felhívással és az azzal egybehangzó írásos elfogadó nyilatkozattal együtt képezik Vállalkozó és Megrendelő között létrejött szerződést.

4. Vállalkozó és Megrendelő közti egyedi szerződés tartalmában a felek kifejezetten és írásban eltérhetnek jelen ÁSZF-től, ezesetben az egyedi szerződésben rögzített feltételek lesznek az irányadóak.

5. Jelen ÁSZF szempontjából Megrendelőnek minősül az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, amely a jelen ÁSZF 1. pontjában foglalt szerződéskötési ajánlati felhívást intéz a Vállalkozóhoz, és Vállalkozó azt elfogadólag visszaigazolja. A felek között a szerződés a visszaigazolás elküldésével jön létre. Megrendelőnek az igényelt autótakarítás tekintetében megrendelését a kért időpontot megelőző napon 17.00 óráig el kell juttatnia Vállalkozóhoz. A fenti időpontot követően eljuttatott megrendeléseket csak akkor áll módjában Vállalkozónak teljesíteni a következő napon, amennyiben a következő napi beosztás ezt lehetővé teszi. Amennyiben a fenti időpont után adják le a megrendelést, és azt a megrendelt időpontban teljesíteni nem lehet, úgy Vállalkozó visszaigazolásában megjelöli azon legközelebbi időpontot, amikor a megbízást teljesíteni tudja. Amennyiben ezt nem igazolják vissza elfogadólag, úgy a szerződés a felek között nem jön létre.

6. Vállalkozó fenntartja a jogot magának arra, hogy a jogszabályi tilalmakon és korlátozásokon túlmenően a megbízások elfogadásához további kritériumokat állapítson meg az üzleti politikája, elvei alapján. Vállalkozó az általa esetlegesen felállított követelményekről a szerződés megkötése előtt, az ajánlati felhívásra adott elfogadó nyilatkozatban, új ajánlatként történő megküldéssel Megrendelőt tájékoztatni köteles. Ezen kritériumokat Vállalkozó az 1996. évi LVII. törvényben foglalt üzleti tisztesség követelményrendszerének megfelelve, a megrendelők indokolatlan megkülönböztetésének teljes kizárásával alkalmazhatja.

7. Az ajánlattételre, illetőleg az ajánlat elfogadására Vállalkozó ügyvezetője vagy az általa erre meghatalmazott alkalmazottja jogosult. Amennyiben ettől eltérő hivatalos tájékoztatást küld Vállalkozó Megrendelő részére, úgy a hivatalos tájékoztatóban szereplő személyre Ügyvezető ajánlattételi és elfogadási jogkörét írásban átruházhatja, amely harmadik személyekkel szemben a közléstől hatályos.

8. Az ajánlattétel és az elfogadó nyilatkozat közlése főszabályszerűen elektronikus úton és írásban történhet. A megrendelés csak és kizárólag akkor tekinthető elfogadottnak, amennyiben azt írásban visszaigazolták. A visszaigazolás hiányában nem jön létre a felek között szerződés. Vállalkozó elfogadhatja a szóban tett megrendelést is, amennyiben azt elektronikus formában a teljesítés előtt megerősítik. Az írásos megerősítés hiányában Vállalkozó nem köteles teljesíteni.

9. Vállalkozó ajánlatához – ha az ajánlat ettől eltérő ajánlati kötöttséget nem tartalmaz – Megrendelőhöz történő helyszínre megérkezésig van kötve. Az itt meghatározott határidő leteltét követően az ajánlati kötöttség megszűnik. Amennyiben az ajánlati felhívás nem tartalmazza a szerződés létrejöttéhez szükséges lényeges feltételeket, illetőleg a jelen ÁSZF-ben nem szereplő, ám a szerződéskötéshez lényeges feltételeket, úgy az ilyen ajánlati felhívásra adott válasz nem tekinthető ajánlatnak, csupán felhívásnak az ajánlati felhívás kiegészítésére, így az ajánlati kötöttséget keletkeztető ajánlat csak a kiegészített ajánlati felhívás után adott ajánlat tekintetében áll be.

10. Az ajánlati felhívás - nem kizárólagos - lényeges feltételei a következők:
- Megrendelő neve, telefonszáma,
- a megrendelés teljesítésének pontos helye,
- a megrendelt szolgáltatás pontos meghatározása,
- a szolgáltatással célzott gépjármű pontos rendszáma, megnevezése, leírása,
- a számlázási cím és név, cégek esetében az adószám egyidejű megjelölésével,
- hozzájárulás ahhoz, hogy Vállalkozó a teljesítést fényképen rögzítse,
- kötelezettségvállaló nyilatkozat a szolgáltatási díj megfizetésére, és
- Megrendelő nyilatkozata arra, hogy amennyiben a szolgáltatással érintett jármű magánterületen áll, úgy a teljesítéshez a magánterület jogosultja hozzájárult.

11. Az ajánlati felhívásra adott elfogadó nyilatkozat vagy Vállalkozó által adott ajánlat szerves részét képezi jelen ÁSZF.

12. Vállalkozó szolgáltatásának megrendelésével Megrendelő részéről Vállalkozó által kínált szolgáltatás jellemzőit megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni.

13. A szerződésben meghatározott feltételekbe vagy jogszabályokba ütköző, vagy esetleg jogellenes megrendeléseket Vállalkozó visszautasíthatja. A ezen indokkal történt visszautasítás esetén Megrendelő nem jogosult kártérítést követelni Vállalkozótól az elmaradt szolgáltatások miatt. Megrendelő jogosult a szolgáltatást annak teljesítésére megállapodott időpontot megelőzően két órával elektronikus formában, e-mailben vagy telefonon lemondani. Amennyiben Megrendelő a megrendelt szolgáltatást annak teljesítési időpontját megelőző két órán belül mondja le, vagy a jármű nincs a helyszínen, úgy Megrendelő kötbér fizetésére köteles, amely mértéke lemondott vagy Megrendelőnek felróható okból meghiúsult teljesítésenként 6.000,-Ft, amely összeget Vállalkozó jogosult Megrendelőtől számla kibocsátása mellett követelni.

14. Megrendelő jogosult a már elfogadott ajánlatban foglalt tartalmat felcserélni, kicserélni legkésőbb a teljesítést megelőző két óráig, amennyiben erről elektronikus formában és írásban értesíti a Vállalkozót. Ha az új tartalom megfelel a jogszabályoknak, illetőleg a szerződéses feltételeknek, úgy Vállalkozó visszaigazolja az új tartalmat, azonban kérheti többletköltségeinek megtérítését. Amennyiben a felcserélés, kicserélés olyan többletkötelezettséget generál Vállalkozó oldalán, amely miatt a teljesítés már határidőre, vagy gazdaságosan nem teljesíthető, úgy a felcserélést, kicserélést követően Vállalkozó elállhat a szerződéstől minden következmény nélkül.

15. Amennyiben Megrendelő olyan valótlan információkat (pl. gépjármű-kategória besorolása) ad megrendelésével, amelyek befolyásolhatják a szolgáltatás lebonyolítását, úgy Vállalkozónak - legkésőbb a helyszínen - jogában áll megtagadni a szolgáltatásnyújtást, illetve követelheti a Megrendelőtől a valótlan információból fakadó többletköltsége megtérítését.

16. Vállalkozó kizár minden felelősséget azért, ha fedetlen területen kell teljesítenie, ugyanis az általa alkalmazott technológia hatékonyságát nagyban befolyásolja az időjárás. Esős időben vagy hóesésben Vállalkozó által használt anyagok nem a kívánt hatással oszlanak el a felületen. Ilyen időjárási körülmények között a fedetlen területen történő teljesítésre Vállalkozó új időpontot ajánl fel visszaigazolásában, amely vételét követően Megrendelő elállhat a megrendelésétől.

17. A Vállalkozó tevékenységét eltérő helyszíneken végzi, és két helyszín közötti utazások időtartamát jelentősen befolyásolják a közlekedési helyzetek, így Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy az eredeti időponthoz képest 15perc késéssel érkezzen a teljesítés helyszínére, és teljesítése így még szerződésszerű legyen. Vállalkozó a késésről és annak várható időtartamáról telefonon tájékoztatja a Megrendelőt. Amennyiben a késés időtartama meghaladja a 15 percet, úgy a Megrendelő elállhat a szerződéstől bármilyen jogkövetkezmény nélkül, de elállását közölnie kell a Vállalkozóval. A Megrendelő megrendelésével tudomásul veszi, hogy a fenti türelmi idő mértékével a teljesítés időtartama és kezdési időpontja is eltolódik.

18. A teljesítés Budapest területén történik Megrendelő igénye szerint megjelölt helyen. Amennyiben a teljesítéssel érintett jármű magánterületen (parkolóház, irodaház parkolója stb.) található, úgy a megrendelő köteles a megrendelése előtt meggyőződni arról, hogy a munkavégzés a parkolás helyszínén megengedett és megvalósítható. Amennyiben nem lenne megvalósítható a munkavégzés a megrendelt helyszínen, úgy köteles a járművet a közterületre állítani. Amennyiben ezen kötelezettségét nem teljesíti, és így mulasztásával a megrendelés teljesítését ellehetetleníti, úgy 6.000,-Ft kötbért köteles megfizetni a Vállalkozónak.

19. A teljesítés megkezdését követően, de annak befejezése előtt a Megrendelő a teljesítést félbeszakíthatja, de ilyenkor nem felel a Vállalkozó a szolgáltatás minőségéért és a Megrendelő a teljes megrendelés ellenértékét köteles megtéríteni.

20. Amennyiben a megrendelés a jármű belső terének tisztítására is kiterjed, úgy a Vállalkozó nem vállal felelősséget, illetőleg megőrzési kötelezettséget a jármű belsejében esetlegesen található értékekért, így azokat a Megrendelő saját felelősségére tarthatja a teljesítés alatt a járműben. Amennyiben a Megrendelő olyan takarítási szolgáltatást vesz igénybe, amely érinti a gépjármű belsejét is, úgy a Megrendelő a munkavégzéshez köteles a hozzáférést biztosítani. Ellenkező esetben a munkavégzés a Megrendelő hibájából hiúsul meg, amely esetben a Megrendelő szintén köteles a szolgáltatás díját megtéríteni.

21. Vállalkozó által alkalmazott technológia karcmentes tisztítást tesz lehetővé. A későbbi félreértések elkerülése és az esetleges sérülések származásának megállapíthatósága érdekében a Megrendelő a megrendelése leadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a munkálatok megkezdése előtt és azok befejezésekor fényképfelvétel útján rögzítse a teljesítést. A felek a fényképfelvételek tartalmát irányadónak tekintik a jármű állapota tekintetében.

22. A Vállalkozót esetleges nem teljesítése vagy hibás teljesítés esetén a már teljesített díj visszafizetésen túl egyéb kártalanítási vagy kárenyhítési kötelezettség nem terheli.

23. A Vállalkozó jogosult egyoldalú elektronikus írásbeli nyilatkozattal felmondani a létrejött szerződést, amennyiben a megrendelt szolgáltatást a Vállalkozónak fel nem róható ok miatt teljesíteni nem tudja. Az ilyen felmondás esetén a már megfizetett díjakat a Vállalkozó visszatéríti, vagy a teljesítésre más időpontot ajánl fel. A visszatérítésen túl azonban sem kártalanítási, sem pedig kártérítési kötelezettség nem terheli.

24. A Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások ellenértékeként a Megrendelők díjfizetésére kötelesek. A díjazás mértéke minden szerződés tekintetében egyedi megállapodás tárgya, és a visszaigazolásban a Vállalkozó köteles megadni. Az egyes szolgáltatások díjait a Vállalkozó külön is feltünteti honlapján és hirdetéseiben. A díj mértékét a felek között létrejött szerződésben rögzíteni kell. A díj megállapításánál az esetlegesen adott engedmények, kedvezmények mindig egyedileg kerülnek megállapításra.

25. Nem jön létre a felek között érvényes szerződés, amennyiben az nem tartalmazza a díjat és azt, hogy a díj milyen szolgáltatásra vonatkozik.

26. A Megrendelő a díjat – ellentétes kikötés hiányában – a teljesítést követően a helyszínen és készpénzben köteles nyugta vagy számla ellenében a Vállalkozó munkatársának megfizetni. A díjfizetés elmaradása esetén a Vállalkozó az elvégzett munkáért felelősséget nem vállal. Amennyiben a Megrendelő nem tartózkodik a helyszínen, úgy a Vállalkozó a teljesítésről készített igazolást és a számláját postai úton küldi meg a Megrendelőnek, aki azt öt napos határidővel köteles megfizetni átutalással vagy a Vállalkozó bankszámlájára történő befizetéssel.

27. Késedelmes fizetés esetére a Vállalkozó jogosult felszámítani 17% mértékű késedelmi kamatot, amelyet a Megrendelő a Vállalkozó erre irányuló felhívására köteles megfizetni.

28. A Vállalkozó jogosult azonban a szolgáltatási díj megfizetését a teljesítést megelőzően kérni, ha a felek eseti szerződése így rendelkezik, ha a Megrendelő
- természetes személy,
- gazdálkodó szervezet és a Vállalkozóval szemben lejárt tartozása van,
- gazdálkodó szervezet és pénzügyi helyzete bizonytalan,
- korábban a szolgáltatási díj megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esett, illetőleg
- külföldi illetőségű.
A Vállalkozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a fenti felsorolást kibővítse, vagy az abban foglaltaktól eltekintsen. Amennyiben gazdálkodó szervezetek tekintetében a fent írtak nem a Megrendelőnél, hanem vele adójogi szempontból kapcsolt vállalkozásnak minősülő más szervezetnél állnak fent, úgy a szolgáltatási díj előre fizetését a Vállalkozó kérheti.

29. A Megrendelő a számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat legkésőbb a számla kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban köteles a Vállalkozó felé megtenni. A fenti határidő elmulasztása jogvesztést von maga után.

30. Ha a Megrendelő a számla összegének meghatározott hányadát vagy tételét kifogásolja csupán, akkor a vitatott hányad vagy tétel kivételével a számla többi nem vitatott hányadát vagy tételét az esedékességkor megfizetni köteles, ellenkező esetben fizetési késedelembe esik.

31. A felek között létrejött szerződés határozott idejű szerződésnek minősül, amely rendes felmondással nem szüntethető meg, és a teljesítésig tart.

32. A Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy a bogároldás, illetve egyéb különleges szennyeződések oldására használt anyagok nem jelentenek megoldást a fényezés esetleges problémáira.

33. A Megrendelő a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben külső mosás esetén nem tartózkodik a helyszínen, és az ajtók kinyitását, ablakok lehúzását nem biztosítja, úgy azok fedésben lévő részeit kívülről nem lehet tökéletesen tisztítani. Ezen hiányosság nem minősül hibás teljesítésnek.

34. A felek kézbesítése jelen ÁSZF alapján akkor szabályos, ha az személyi kézbesítő útján átvétel egyidejű írásbeli felvezetésével történik. A postai úton történő kézbesítés akkor szabályos, ha a másik fél a küldeményt tértivevénnyel igazolt módon átvette, és abban az időpontban, amely a tértivevényen átvétel időpontjaként feltűntetésre került. A felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatások megrendelése főként elektronikus formában történik, így az elektronikus formában e-mailben folytatott kommunikációt a felek mint hivatalos kommunikációs formát elfogadják, és az elektronikus formában küldött értesítéseket elfogadottnak tekintik. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jogosult az eredetiség, valódiság vizsgálatának kötelezettsége nélkül megbízni bármely, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatás teljesítése vonatkozásában hozzá benyújtott, illetve részére kézbesített nyilatkozatban, igazolásban, értesítésben vagy más iratban, anélkül, hogy köteles lenne ellenőrizni az azokban foglalt, illetve megállapított bármely tény pontosságát vagy hitelességét, azok megfelelőségét vagy érvényességét, és azok alapján a Vállalkozó jogosult és köteles a jelen ÁSZF szerint eljárni és teljesíteni, feltéve, hogy a szóban forgó irat formailag - egyszerű külső szemrevételezésre - megfelelőnek, eredetinek és kellő felhatalmazással tettnek tűnik.

35. A jogviszonyukból eredő bármilyen vitás kérdésüket a felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy hatáskörtől függően alávetik magukat a Vállalkozó székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.

36. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésekben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Ptk. rendelkezéseire.

37. A Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőket arról, hogy jelen ÁSZF érvényességi időszakában bekövetkező jogszabályi változások, illetőleg jogalkotás esetén jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani jogosult akként, hogy az új vagy megváltozott jogszabályok tartalmának az teljességében megfeleljen.

38. A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás nyújtását a Vállalkozó garantálja, hogy az általa megkapott és feldolgozott adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezéseinek betartásával kezeli, azok illetéktelenek birtokába nem kerülnek, jogtalan felhasználásuk megakadályozása érdekében minden tőle elvárhatót megtesz. A Megrendelő a megrendelésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozó a Megrendelő által tudomására hozott adatait megismerje, nyilvántartásába bevezesse, azokat a teljesítéshez és a felek között létrejött jogviszonnyal összefüggésben felhasználja, nyilvántartsa és a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban megengedett időtartamig nyilvántartásában tárolja, majd ezen idő lejártát követően a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglaltak szerint megsemmisítse. Ezen rendelkezések vonatkoznak a Vállalkozó által készített fényképekre is. A felek rögzítik, hogy egyikük sem jogosult a másik által rendelkezésére bocsátott anyagokat, adatokat, dokumentumokat és információkat jelen szerződés keretén kívül felhasználni, azokat a másik fél érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelheti, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki, kivéve, ha a másik fél erre kifejezetten feljogosítja. Ezen pont alól kivételt képeznek a hatósági, bírósági vagy azokkal egy tekintet alá eső eljárások, amelyekben bármelyik felet adatszolgáltatásra kötelezik, illetőleg amikor állításai alátámasztását adatszolgáltatással tudja teljesíteni. Az ilyen kötelezés teljesítése nem minősül szerződésszegésnek, és nem keletkeztet kártérítési igényt a másik fél oldalán. A Vállalkozó köteles megtéríteni a másik félnek azt a vagyoni és nem vagyoni kárát, amelyet az ebben a pontban meghatározott adat- és titokvédelmi kötelezettsége megszegésével okoz. Jelen ÁSZF 2011. április 1-től kezdődően hatályos.